Güzel sanatlar ile ilgili terimler

2016-02-11 02:14:00

Sanat Nedir 

Sanat Nedir : Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır.  
 
Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkileme gücü"ne sahip oluşu daha belirleyicidir. Bu anlayışa en uygun tanımı yapan Thomas Munro'ya göre; "sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir." Sanat, güzel ile uğraşır. Güzel göreceli bir kavramdır. Kendi içinde tutarlı bir bütünlüğü taşıyan şey çirkin, acı verici, iğrendirici bile olsa estetik açıdan güzeldir. 
 
Sanat, nesnel ve öznel yaklaşımlara göre farklı açıklanır. Nesnel yaklaşımda sanat, toplumsal etkilerle, öznel yaklaşımda ise salt bir bireysellikle yaratılır. 

Sanat tarihi nedir ? 

Sanat tarihi , görüntü sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır . Sanatın tanımına dair fikirler tarih süresince devamlı olarak değişmesine rağmen , sanat tarihi , sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı , yaratıcılık yöntemiyle şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı hedef edinir . 

 
Sanat tarihi araştırmalarının başlıca iki ilgi alanı vardır . Bunlardan birincisi şunları kapsar: 

Belli bir sanat yapıtını kimin yaptığını bulmak , 

Bir sanat yapıtının sahiden , öteden beri yaptığına inanılan şarkıcı açısından yapılıp yapılmadığını belirleyerek özgünlüğünü saptamak , 

Sözkonusu yapıtın tespit edilmiş bir kültürün gelişme çizgisi veya bir sanatçının meslek hayatı içerisinde hangi süreçte gerçekleştirildiğini kesinleştirmek , 

Geçmişte bir sanatçının kendisinden sonrakiler üstünde yarattığı etkiyi değerlendirmek ve sanatçıların yaşamlarına ilişkili olarak veri toplamak , 

Belirli sanat yapıtlarının daha önceki sahip ve yerlerini ( kökenini ) belgelemek . 

Sanat tarihi araştırmalarının 2. mühim ilgi alanı , sanat geleneklerinin üslupsal ve biçimsel gelişimlerinin büyük ölçekte ve genişçe bir tarihsel perspektif içerisinde kavranmasıdır . Bu da temelde türlü sanat üsluplarının , dönemlerin , akımların ve tarihsel okulların sayımı ve çözümlemesini içeren . Sanat tarihi ek olarak görüntü sanatlarda dinsel simge , tema ve konuların çözümlenmesiyle uğraşan ikonografiyi kapsar . 
Sanat tarihçiliği büyük ölçüde uzmanların genişçe deneyimlerine , içgüdüsel yargılarına ve eleştirel duyarlılıklarına dayanır . Ek Olarak sanatın içerisinde ikamet ettiği ve çalıştığı tarihsel ortamın ayrıntılarıyla bilinmesi ve sanatçının fikir , hayat ve kavrayışlarının duygudaşlık temelinde anlaşılması gereklidir . Sanat tarihi araştırmalarında çıkarımın kilit bir işlevi vardır; bir yapıtın sanatçısı , bir imzasını , o döneme ait sözlü olmayan belgeler veya köken belirleyici diğer yollarla kesinlikle şekilde saptanabilirse , benzeyen veya yakın özellikteki yapıtlar bunun etrafında gruplandırılabilir , o sanatçıya veya döneme bağlanabilir . Çağdaş sanat tarihçilerinin çok önceki zamanlardan itibaren üretilmiş sanat yapıtlarını içeren veri birikimi bu tür yöntemlerle sağlanmıştır 

 

 

 Heykel ne demektir ? 

 

Sanat Terimi Olarak Heykel :  

1. Üç boyutlu sanat yapıtlarının yaygın adıdır. Tek figürden oluşan ve genellikle ayakta duran heykelleri tanımlamak için Latince statua sözcüğü kullanılmaktadır. Heykel yapım, açısından ronde-bosse yani duvar vb. yüzeyden bağımsız, çevresinde dönülebilir serbest heykel ve alçak ya da yüksek kabartma olarak iki ana türe ayrılır ve genellikle bu iki ana tür içinde irdelenir.  

2. Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu.  

3. Taş, bronz, alçı, ağaç, kil vb. maddelerle bir şeyi betimleme sanatından çıkan üç boyutlu eser, yontu.   

 

 Arkeoloji Terimi Olarak Heykel : Heykel, sanatsal bir bakış açısıyla yapılan üç boyutlu formlardır. Heykeller ahşap, taş ve mermerin yontularak, kilden model üretilerek, bronz ve tunçtan da dökme yapılarak şekillendirilirler. İlk çağlardan beri kültürler heykellerle (Hitit, Mısır, Yunan, Roma...) kendilerini ifade etmişlerdir. Sanatın önemli bir parçasını oluşturan heykeller dinsel amaçlı olarak insan gibi düşünülerek yapılmış tanrı ve tanrıça heykelleri yanında kralların, kahramanların, devlet adamlarının ve din adamlarının canlandırırlar. Antik Dönemlerde bir heykelin yaratılma nedeni farklı olabiliyordu: Kutsal alana verilen bir adak hediyesi, mezar abidesi, önemli bir tarihi olay adına dikilen anıt ya da bir kişiliği yüceltmek işlevler taşıyabilirler.    

 

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Heykel : Taş, tunç, kil, alçı bakır gibi maddelerden çeşitli şekillerde yapılan şekil.   Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Heykel : Taş, kil, alçı ve metal gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek meydana getirilen sanat eseri.   
 
Resim ne demektir 

 

Resim Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kağıt yada bez üzerinde yapılan biçimlerine denmektedir. 
 
Örneğin: Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikaye ortaya çıkmıştı. Resim Resmetmek, çizmek, betimlemek, kafasında canlandırmak, yansıtmak demektir.Resim, ayrıca tasvir, suret, timsal ve Canlandırmak, tasavvur etmek, hayal etmekdir. 
 
Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir.  
 
 

Mimari nedir? 

 

Mimarlık veya mimari, binaları ve diğer fiziki yapıları(okul, gökdelen...vb.) tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır 

0
0
0
Yorum Yaz